Nowe limeryki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane li­mery­ki — zgromadziliśmy 276 limeryki.

Pew­na dziewo­ja w Międzyborzu
Biegła jak ją Bóg stworzył
Cyc­ki miała szpetne
Jak­by wielodzietne
Alem pier­dyknął li­mery­ka alem zahitorzył 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 6 września 2018, 09:49

Czte­ry pro­fesor­ki z Górnej Grupy
Uwiel­biały po­cie­szać trupy
Wyczy­niały z tru­pem cuda
Na­wet co umarł na udar
Nie je­den więc wstał i włożył zmar­twychwsta­nia buty 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 1 września 2018, 16:19

Do pod­pszczyńskiej miej­sco­wości Piasek
Przy­jechało sześć na­palo­nych lasek
By­wały dni proszę taty
Że jechały na trzy baty
A che­rubi­nek w ba­roku to aniołek grubasek 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 1 września 2018, 16:17

Na piel­grzym­ce pod Kro­wod­rzą Górką
Kocha­liśmy się pod chmurką
I miłość się w nas poczęła
Że pieniędzy nie wzięłaś
Pierścion­ka też nie przyjęłaś boś Ko­ryn­tu wierną córką 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 1 września 2018, 16:14

Pe­wien poeta się zaak­li­maty­zował w Radziechowach
Wiel­bił wie­szczył kochał prorokował
Pi­sał cud­ne stro­fy kolorowe
Wręcz pul­chne barokowe
Zwłaszcza te o czer­wo­nych na Ma­tys­ce krowach 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 1 września 2018, 16:12

Kiedy umierasz, ska­zany na cho­robę, przy Twoim łóżku ni­kogo nie ma. Ty od­ważny, a wszys­cy blis­cy tchórze. 

limeryk
zebrał 4 fiszki • 14 sierpnia 2018, 08:36

Kla­sa aspołeczna

I leży obok ten, który leżeć miał na zawsze
I śpi za­razem też, a miał poświęcić chwil chwilę na wy­mianę słów co chwilę
I znów stra­ciła siłę, bo w głowie in­nych planów nań [...] — czytaj całość

limeryk • 3 sierpnia 2018, 03:22

Pe­wien pro­kura­tor z Ład­nychchui Od­dolnych
Zna­ny z li­meryków swa­wol­nych
Ek­sploato­wał wenę z wa­giny
Pro­boszcza dziew­czy­ny
I za­pisy­wał ja­ko po­lece­nia śled­czym w ak­tach kontrolnych 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 7 czerwca 2018, 16:24

Roz­myślała pew­na Arab­ka w Betlejem
Kochając się z żydow­skim szwejem
Że w ziemi judejskiej
Ty­le płci żeńskiej
Iż nie ma lo­gicznych pod­staw by być gejem 

limeryk
zebrał 3 fiszki • 30 maja 2018, 22:09

Opo­wiem dziś o waj­de­locie co w Licheniu
Sa­balił o swoim si­wym już przyrodzeniu
Po stok­roć o nim bajał
I się nie kajał
Al­bo­wiem li­mery­ki nie po­legają na liryceniu 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 20 maja 2018, 22:43
Aktywność

dzisiaj, 16:36E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 15:21Spruta sko­men­to­wał tek­st ZA GORĄCO NA LO­DY

dzisiaj, 15:19truman sko­men­to­wał tek­st kantylenka

dzisiaj, 15:15PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Życie to plaża nud­nych [...]

dzisiaj, 15:13PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st ZA GORĄCO NA LO­DY

dzisiaj, 15:03Spruta sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

dzisiaj, 15:01Spruta sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

dzisiaj, 14:57truman do­dał no­wy tek­st impresyjka

dzisiaj, 14:53oszi3 sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]