Nowe limeryki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane li­mery­ki — zgromadziliśmy 276 limeryki.

Mówił ko­niu­szy z miej­sco­wości Ogiernicze
Uszczęśli­wionych pun­któw G już nie liczę
Prawdę mówił nie bredził
Księdzu na spowiedzi
Pa­miętał że dy­wiz­jon bo 303 były dziewicze 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 16 maja 2018, 18:00

Py­tał mat­ki Bru­non z Ostendy
Wejść w ko­bietę to którędy
Kiedyś sy­nu było wygodniej
Dziś noszą spodnie
I nie po­magają oj­ca dy­rek­to­ra reprymendy 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 15 maja 2018, 15:19

Dok­to­rowi psychiat­rze z Tworek
Wle­ciała pszczoła w rozporek
Żeby opi­sać co się działo
Trzech wie­szczów mało
Gdy wy­leciała wór klej­notów był nie worek 

limeryk
zebrał 3 fiszki • 14 maja 2018, 15:27

Pe­wien Ca­mil­lo z Lo­renzo w Apul­lii
Lu­bił kończyć w us­tach pan­ny Ju­lii
Kończył z na­miętnością
Trys­kając miłością
Je­go wier­szom do­powiadała pointę była vox populi 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 3 maja 2018, 20:39

Sfo­ry mu­zułmanów gwałciły Niem­ki w Studgarcie
Po­wie­dział mi więc niemiec­ki po­lic­jant zażarcie
Mir­ku tak twier­dząc bluźnisz
W mul­ti kul­ti bruździsz
Mogły prze­cież przyz­wo­lić oka­zać ko­nie­czne otwarcie 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 17 kwietnia 2018, 16:40

Pe­wien skur... pe­dofil z Mias­ta Wiecznego
Zmu­sił dziecinę do ob­co­wania płciowego
Po­wie­dzieli mi więcej poprawności
Ty nie masz w so­bie miłości
Prze­cież on tyl­ko jest wy­razi­cielem sty­lu życia innego 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 17 kwietnia 2018, 13:49

Pe­wien wieko­wy za­kon­nik w Numancii
Wy­kazał się szczy­tem arogancji
Wziął bez jej wo­li dziewę rudą
Pośród ty­sięczne­go tłumu
Nikt się na­wet nie zająknął w do­bie Euro­py tolerancji. 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 17 kwietnia 2018, 13:33

Czte­ry rozwódki z Korbielowa
Łapały wi­kare­go za słowa
Gdy głosił kazania
I pod­czas czuwania
W od­we­cie jeździł na sta­re pan­ny do Jordanowa 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 12 lutego 2018, 14:14

Tam gdzie w Ka­towi­cach zaczy­na się Brynów
Na­miętnie ścis­kało czte­rech bernardynów
Czte­ry le­wac­kie feministki
Tudzież eko aktywistki
Wieść niesie że dwu­nas­tu ber­nardynów nie zastąpi dwóch murzynów 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 12 lutego 2018, 14:13

Kom­so­molec do kras­narmiej­ki z Kronsztadu
Żen­szczi­na ja haczu tiebia od zadu
Ga­wariu tiebia kra­sawi­ca jasno
Na­da byt oczień ciasno
Ta­ka miłość to na pew­no nie z piose­nek Sha­de Adu 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 12 lutego 2018, 14:12
Aktywność

dzisiaj, 16:36E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 15:21Spruta sko­men­to­wał tek­st ZA GORĄCO NA LO­DY

dzisiaj, 15:19truman sko­men­to­wał tek­st kantylenka

dzisiaj, 15:15PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Życie to plaża nud­nych [...]

dzisiaj, 15:13PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st ZA GORĄCO NA LO­DY

dzisiaj, 15:03Spruta sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

dzisiaj, 15:01Spruta sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

dzisiaj, 14:57truman do­dał no­wy tek­st impresyjka

dzisiaj, 14:53oszi3 sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]