Nowe limeryki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane li­mery­ki — zgromadziliśmy 276 limeryki.

Wierz mi sios­tro bra­cie, te­raz w Miel­nie
Nie tyl­ko mąż żonie czy­ni pa­tel­nie
Za­tem też na An­ty­podach
Nie tyl­ko Zo­ja Miszy lo­da
Kon­ce­leb­rują pa­tel­nie lo­da, więc nie ma powódki powoda. 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 12 lipca 2019, 17:24

Pew­na li­cealis­tka z Łomianek
Trzy­mała dla Fran­ka wianek
Dlań się modliła
Go myła
Lecz na stud­niówce wianek roz­plątał Janek 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 14 czerwca 2019, 11:18

Pod­czas Ka­zimier­ni­kej­szyn w Ka­zimie­rzu nad Wisłą
Dziew­czy­nie za kar­net wianek od­dać przyszło
Z lu­bością cnotę swoję oddała
Po­tem na kon­certach szalała
Przez wy­rafi­nowa­nie źródło ra­dości w niej wytrysło 

limeryk • 13 czerwca 2019, 11:13

Pew­nej nie­dzieli w mieście Limerick
Roz­myślał pe­wien poeta Derick
Myślał długo skwapliwie
Cześć od­dał uczciwie
Pa­nu Bo­gu haiku, a diabłu sprośny limeryk 

limeryk • 12 czerwca 2019, 07:04

REK­LA­MA, ABO I CO?

Mężczyz­na, który zas­ma­kował śmieta­ny z Piątnicy,
Ja­koby siadło na mu na us­tach wnętrze dziewicy.
Krzepę ma jak Mie­szek z Bogdańca,
Któren jadł ma­karon z Czańca.
Nie tyl­ko dziewi­ca, naj­smaczniej­szą w bie­szczadzkiej Zat­warni­cy! :) 

limeryk • 11 czerwca 2019, 15:07

Miła Zo­sieńka dziś ra­no wstała
Piękne włosy szczotką uczesała
Myśli o swym życiu
Nu­ci coś w ukryciu
Za ba­ry z lo­sem będzie się brała 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 19 maja 2019, 16:05

Opo­wiem Wam o Zosi
Co z dumą lo­ki nosi
Oczy ład­ne do tego
Nikt nie po­wie nic złego
Gdy słowa o życiu głosi 

limeryk • 19 maja 2019, 16:04

Mówiła mat­ka córce w Węgier­skiej Górce
Córciu niepot­rzeb­ne masz hamulce
Mężczyz­na to coś bar­dzo dobrego
Właści­wie ar­cy smacznego
Uko­rono­wanie dnia de­serem co kre­mem w rurce 

limeryk • 12 kwietnia 2019, 18:33

Pro­fesor zwyczaj­ny w War­sza­wie Pradze
Ska­zał uczi­tiel­ni­cy ja tiebia wsadzę
W umysłu cias­ność wiedzę głęboką
Nadzwyczaj­nie szeroką
Świńskości li­mery­ka ja ciebie na sa­lony wyprowadzę

Ibn Ha­san Mus­ta­fa z Albanii
Wyt­rysł był w tyłku Frani
Zdążyła krzyknąć Frania
E vi­va Albania
Bo już szczy­tował w jej us­tach Ngu­gu z Tanzani

Po­myślała so­bie nau­czy­ciel­ka z Rudzy
Przy­dałby się we mnie ko­niec cudzy
Będę miała frajdę
Ba może zajdę
Niech i boży słudzy w przy­rodze­niu gru­bi i dłudzy 

limeryk • 1 marca 2019, 21:45

Oneg­daj Jul­cię z mias­ta Werona
Kochał Ro­muś za bombona
Fran­ken­stein za miętę i rumianek
Poz­szy­wał jej wianek
Więc w pro­toko­le przedślub­nym me­dyk wpi­sał - nie ruszona 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 13 stycznia 2019, 11:33
Aktywność

dzisiaj, 16:36E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 15:21Spruta sko­men­to­wał tek­st ZA GORĄCO NA LO­DY

dzisiaj, 15:19truman sko­men­to­wał tek­st kantylenka

dzisiaj, 15:15PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Życie to plaża nud­nych [...]

dzisiaj, 15:13PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st ZA GORĄCO NA LO­DY

dzisiaj, 15:03Spruta sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

dzisiaj, 15:01Spruta sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

dzisiaj, 14:57truman do­dał no­wy tek­st impresyjka

dzisiaj, 14:53oszi3 sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]