Nowe limeryki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane li­mery­ki — zgromadziliśmy 250 limeryki.

Pe­wien pro­kura­tor z Ład­nychchui Od­dolnych
Zna­ny z li­meryków swa­wol­nych
Ek­sploato­wał wenę z wa­giny
Pro­boszcza dziew­czy­ny
I za­pisy­wał ja­ko po­lece­nia śled­czym w ak­tach kontrolnych 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 7 czerwca 2018, 14:24

Roz­myślała pew­na Arab­ka w Betlejem
Kochając się z żydow­skim szwejem
Że w ziemi judejskiej
Ty­le płci żeńskiej
Iż nie ma lo­gicznych pod­staw by być gejem 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 30 maja 2018, 20:09

Opo­wiem dziś o waj­de­locie co w Licheniu
Sa­balił o swoim si­wym już przyrodzeniu
Po stok­roć o nim bajał
I się nie kajał
Al­bo­wiem li­mery­ki nie po­legają na liryceniu 

limeryk • 20 maja 2018, 20:43

Mówił ko­niu­szy z miej­sco­wości Ogiernicze
Uszczęśli­wionych pun­któw G już nie liczę
Prawdę mówił nie bredził
Księdzu na spowiedzi
Pa­miętał że dy­wiz­jon bo 303 były dziewicze 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 16 maja 2018, 16:00

Py­tał mat­ki Bru­non z Ostendy
Wejść w ko­bietę to którędy
Kiedyś sy­nu było wygodniej
Dziś noszą spodnie
I nie po­magają oj­ca dy­rek­to­ra reprymendy 

limeryk • 15 maja 2018, 13:19

Dok­to­rowi psychiat­rze z Tworek
Wle­ciała pszczoła w rozporek
Żeby opi­sać co się działo
Trzech wie­szczów mało
Gdy wy­leciała wór klej­notów był nie worek 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 14 maja 2018, 13:27

Uśmiech uśmie­sza ból. 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 4 maja 2018, 12:51

Pe­wien Ca­mil­lo z Lo­renzo w Apul­lii
Lu­bił kończyć w us­tach pan­ny Ju­lii
Kończył z na­miętnością
Trys­kając miłością
Je­go wier­szom do­powiadała pointę była vox populi 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 3 maja 2018, 18:39

Sfo­ry mu­zułmanów gwałciły Niem­ki w Studgarcie
Po­wie­dział mi więc niemiec­ki po­lic­jant zażarcie
Mir­ku tak twier­dząc bluźnisz
W mul­ti kul­ti bruździsz
Mogły prze­cież przyz­wo­lić oka­zać ko­nie­czne otwarcie 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 17 kwietnia 2018, 14:40

Pe­wien skur... pe­dofil z Mias­ta Wiecznego
Zmu­sił dziecinę do ob­co­wania płciowego
Po­wie­dzieli mi więcej poprawności
Ty nie masz w so­bie miłości
Prze­cież on tyl­ko jest wy­razi­cielem sty­lu życia innego 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 17 kwietnia 2018, 11:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 12:00silvershadow sko­men­to­wał tek­st 28.09.2016 Czy ktoś Wam [...]

dzisiaj, 11:59Shudii sko­men­to­wał tek­st Jeśli nie czu­jesz się [...]

dzisiaj, 11:58silvershadow sko­men­to­wał tek­st Przez łzy widzi­my le­piej. in­sp. mo­tylek 

dzisiaj, 11:58Shudii sko­men­to­wał tek­st Jakich war­tości szu­kać w [...]

dzisiaj, 11:57silvershadow sko­men­to­wał tek­st Każdy człowiek po­winien być [...]

dzisiaj, 11:52silvershadow sko­men­to­wał tek­st Darowana przez słońce

dzisiaj, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Przyjść na świat to [...]

dzisiaj, 11:46Jakuss sko­men­to­wał tek­st Jakich war­tości szu­kać w [...]

dzisiaj, 11:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Przyjść na świat to [...]

dzisiaj, 11:38piórem2 sko­men­to­wał tek­st ▪▪▪ 《 Na równorzędnym [...]