Nowe limeryki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane li­mery­ki — zgromadziliśmy 230 limeryki.

Bo Ty ta­ka jesteś
Ta­ka wrażliwa
Ta­ka biedna
Tak nie wolno
Wol­no być każdym
Ale nie wolno
Nie wol­no być słabym. 

limeryk • dzisiaj, 14:00

Pe­wien wo­lon­ta­riusz z Fran­kfur­tu nad rzeką Men
Zaczął ko­lej­ny dob­re­go żni­wa dzień
Zbiera miłości co porzucone
Bra­kiem roz­koszy umęczone
Dziś świeżej wdo­wie nie poz­wo­li za­pisać się w tren

Kierow­ca auto­busów z Ka­towic Ligoty
Hur­tem roz­dziewiczał li­ceal­ne cnoty
Czy­nił to [...] — czytaj całość

limeryk
zebrał 4 fiszki • 11 października 2017, 10:39

Ze swo­jego okopu
wyśpiewam ci dziś rano
kil­ka mo­lowych dźwięków.
W podzięce ukłonię się
swo­jej le­wej nodze
za to, że zer­wała się
tak prędko.
Myśli nie rozplączę,
nie pos­przątam.
Niech ta­pirują się sa­me.
Trą i ocierają
gu­biąc mój sens. 

limeryk dnia z 30 sierpnia 2017 roku
zebrał 16 fiszek • 26 sierpnia 2017, 09:52

ROZŚWIET­LIĆ PONIEDZIAŁEK

Uducho­wiona geodet­ka w Żyw­cu Sporyszu
Me­dyto­wała o kar­dy­nale Dziwiszu
Wspięła się hędo­go na Grojec
Tam krzyczała jes­tem mołojec
Po lek­turze to Kaf­ki czy po haszyszu

W Niem­czech gdzieś pod Kolonią
Dziew­czę piep­rznięte starą harmonią
Pragnęło popa
Jak ciota [...] — czytaj całość

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 21 sierpnia 2017, 09:19

UŚMIE­CHNIJ SIĘ CHO­CIAŻ W P:OPIĄTEK

Ok­rutnie fran­co­wata Wiet­namka z Sajgonu
Da­wała mężowi od wiel­kiego dzwonu
Wte­dy był na ta­kim szwongu
Że as­pi­rował do Wietkongu
Pi­sał też li­ryki o szar­lotkach bez krzty cynamonu

Trzy [...] — czytaj całość

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 18 sierpnia 2017, 14:58

Pe­wien gej ko­pidołek z Jeny
Ko­pulo­wał cmen­tarne hieny
Ata­kował zwłaszcza w nocy
Szczególnie o północy
Cmen­tarz ko­pidołek można by też na­pisać i treny 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 11 lipca 2017, 22:51

Pe­wien ze­zowa­ty gej w Lucernie
Spudłował raz tak felernie
Nie wce­lowaw­szy w pupę
Ze wsty­du padł trupem
Osąd społeczności tęczo­wej - po­karał się do wi­ny niewspółmiernie 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 14 czerwca 2017, 09:35

Z To­runia wpadł Ta­deusz do Paczkowa
Z nu­mera­mi kąt ra­dia - cwa­na głowa
Przy kaw­ce prze­lewów nie skąpią
Wier­ni o czym z pompą
Do­nosi Ko­ziołek Ma­tołek z dro­gi do Pacanowa 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2017, 22:27

Pew­ne­go ak­ty­wistę ko­munis­tyczne­go z Phan Mun Dzon
Ob­darzyła afek­tem pionier­ka Kwan Wan Dzon
Naj­bar­dziej lu­bił gdy klękała
I sior­piąc ssała
Wte­dy na me­lodię reg­gae śpiewał a la la la la long ciong ciong ciong 

limeryk
zebrał 3 fiszki • 13 czerwca 2017, 22:27

Trzy si­we już kaczki z gniaz­da pod Paczkowem
Zgwałciły gaw­ro­na pod Otmuchowem
Per­wersyj­nie oral­nie analnie
I tak feralnie
Że zro­biły mu rzeszo­to z kiszki stolcowej 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2017, 22:25
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 19:22nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Najczęstszy błąd w wy­razie [...]

dzisiaj, 19:21piórem2 sko­men­to­wał tek­st Najbliżej no­gi chodzi pies [...]

dzisiaj, 19:20Cris sko­men­to­wał tek­st podobno zwiększo­na ak­tywność do­pami­ner­giczna [...]

dzisiaj, 19:15Cris sko­men­to­wał tek­st Kiedy nic nie muszę, [...]

dzisiaj, 19:12Si.si sko­men­to­wał tek­st zła ko­bieta

dzisiaj, 19:09Cris sko­men­to­wał tek­st Dobra Noc

dzisiaj, 19:08Si.si wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:06róż li­la do­dał no­wy tek­st słowa dają nam zna­ki

dzisiaj, 19:03Cris wy­powie­dział się w wątku 101 po­mysł na ulep­sze­nie [...]