Nowe limeryki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane li­mery­ki — zgromadziliśmy 267 limeryki.

Oneg­daj Jul­cię z mias­ta Werona
Kochał Ro­muś za bombona
Fran­ken­stein za miętę i rumianek
Poz­szy­wał jej wianek
Więc w pro­toko­le przedślub­nym me­dyk wpi­sał - nie ruszona 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 13 stycznia 2019, 10:33

He­tero na przys­tanku w Radzie­cho­wach Pętli
Się przy­tula­li całowa­li pra­wie wniebowzięci
Szli ho­mo im klas­ka­li
Śli­niście mlas­ka­li
Też by chcieli gdzieś w tram­wa­ju być ro­man­tycznie zapięci. 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 18 grudnia 2018, 12:11

Pew­na jew­riej­ka pod Sztokcholmem
Wy­pełniła 500 plu­sową normę
Z Po­lakiem spróbowała
Spra­wa się udała
Te­raz szczęśli­wi jedzą piją tańczą Zorbę 

limeryk • 20 listopada 2018, 06:09

Marzyła przed urną o wójcie z Radziechów
O przy­rodzieniu po sa­miuśki Miechów
I o ko­lej­kach doń dziewek
Od Wiep­rza do Kle­wek
Chętnych zaz­na­nia nieza­pom­nianej roz­koszy grzechu 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 21 października 2018, 12:19

Pe­wien pol­ski nsuczyczy­ciel w Pod­go­ricy
Da­wał lek­cje roz­koszy wpierw dziewi­cy
Nie dość że była chętną
To też pojętną
Wnet ciałem wy­wijała niczym kształtność cyrylicy 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 13 września 2018, 14:51

Los rzu­cił księcia z baj­ki na Radziechowy-Wieprz
W co nie uwie­rzył żaden tu­tej­szy wiep­rz ni jeż
A on całował księżniczki do życia budził
Wizją kon­korda­towe­go ślu­bu łudził
Wianek po wian­ku na grochu ziar­nku roz­dziewiczył je 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 6 września 2018, 08:35

Jed­ne­go ra­zy dziew­czę w Rab­ce Zdrój
Ześwi­rowało że nap­rawdę ład­ny c.uj
Bujnęło się w łysych psach
Że szach i mat
Aniołowi stróżowi za­dał le­lek kozodój 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 6 września 2018, 08:32

Pew­na je­dynaczka z miej­sco­wości Gębor
Za­miast czy­tać poez­ji splendor
W szał fochów wpadała
Dziadków wkurzała
Bab­cia do tra­dyc­ji wróciła spuszczając bacho­rowi wpier.ol 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 6 września 2018, 08:27

Gdzieś w Pol­sce w Sta­rej Rzepce
Bab­cia Ja­ga piw­sko chłepce
Przes­trze­nią bez zębów
Pełną marzeń kłębów
A na przyczepkę jur­ny dziadek by jeszcze 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 6 września 2018, 08:24

Czwar­te­go września we wsi Jeleśnia
Pe­wien pra­wiczek w kro­ku spleśniał
Od nad­miaru mrocznych snów
W których brakło wdów
Zaś czter­naste­go września padła fes­tung Września 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 6 września 2018, 08:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 15:49Ann. do­dał no­wy tek­st z nałogiem się nie [...]

dzisiaj, 15:31szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:46Logos sko­men­to­wał tek­st Śmierć - ni­by człowiek [...]

dzisiaj, 13:10RozaR do­dał no­wy tek­st Przeciwko niena­wiści

dzisiaj, 13:09RozaR sko­men­to­wał tek­st Polska obu­miera...  

dzisiaj, 12:43sprajtka sko­men­to­wał tek­st wcale nie chce mi [...]

dzisiaj, 12:40sprajtka sko­men­to­wał tek­st Zawiesić glos na wie­sza­ku [...]

dzisiaj, 11:12Pan_Pardon do­dał no­wy tek­st Polska obu­miera...  

dzisiaj, 10:55fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

dzisiaj, 10:39fyrfle do­dał no­wy tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]