Nowe limeryki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane li­mery­ki — zgromadziliśmy 247 limeryki.

Opo­wiem dziś o waj­de­locie co w Licheniu
Sa­balił o swoim si­wym już przyrodzeniu
Po stok­roć o nim bajał
I się nie kajał
Al­bo­wiem li­mery­ki nie po­legają na liryceniu 

limeryk • przedwczoraj, 20:43

Mówił ko­niu­szy z miej­sco­wości Ogiernicze
Uszczęśli­wionych pun­któw G już nie liczę
Prawdę mówił nie bredził
Księdzu na spowiedzi
Pa­miętał że dy­wiz­jon bo 303 były dziewicze 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 16 maja 2018, 16:00

Py­tał mat­ki Bru­non z Ostendy
Wejść w ko­bietę to którędy
Kiedyś sy­nu było wygodniej
Dziś noszą spodnie
I nie po­magają oj­ca dy­rek­to­ra reprymendy 

limeryk • 15 maja 2018, 13:19

Dok­to­rowi psychiat­rze z Tworek
Wle­ciała pszczoła w rozporek
Żeby opi­sać co się działo
Trzech wie­szczów mało
Gdy wy­leciała wór klej­notów był nie worek 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 14 maja 2018, 13:27

Pe­wien Ca­mil­lo z Lo­renzo w Apul­lii
Lu­bił kończyć w us­tach pan­ny Ju­lii
Kończył z na­miętnością
Trys­kając miłością
Je­go wier­szom do­powiadała pointę była vox populi 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 3 maja 2018, 18:39

Sfo­ry mu­zułmanów gwałciły Niem­ki w Studgarcie
Po­wie­dział mi więc niemiec­ki po­lic­jant zażarcie
Mir­ku tak twier­dząc bluźnisz
W mul­ti kul­ti bruździsz
Mogły prze­cież przyz­wo­lić oka­zać ko­nie­czne otwarcie 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 17 kwietnia 2018, 14:40

Pe­wien skur... pe­dofil z Mias­ta Wiecznego
Zmu­sił dziecinę do ob­co­wania płciowego
Po­wie­dzieli mi więcej poprawności
Ty nie masz w so­bie miłości
Prze­cież on tyl­ko jest wy­razi­cielem sty­lu życia innego 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 17 kwietnia 2018, 11:49

Pe­wien wieko­wy za­kon­nik w Numancii
Wy­kazał się szczy­tem arogancji
Wziął bez jej wo­li dziewę rudą
Pośród ty­sięczne­go tłumu
Nikt się na­wet nie zająknął w do­bie Euro­py tolerancji. 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 17 kwietnia 2018, 11:33

Czte­ry rozwódki z Korbielowa
Łapały wi­kare­go za słowa
Gdy głosił kazania
I pod­czas czuwania
W od­we­cie jeździł na sta­re pan­ny do Jordanowa 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 12 lutego 2018, 13:14

Tam gdzie w Ka­towi­cach zaczy­na się Brynów
Na­miętnie ścis­kało czte­rech bernardynów
Czte­ry le­wac­kie feministki
Tudzież eko aktywistki
Wieść niesie że dwu­nas­tu ber­nardynów nie zastąpi dwóch murzynów 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 12 lutego 2018, 13:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 17:32Nefrate do­dał no­wy tek­st Każdyma swo­je ta­tusiowe prob­le­my, [...]

dzisiaj, 17:32silvershadow sko­men­to­wał tek­st zapraszam na mo­jego blo­ga [...]

dzisiaj, 17:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Ręka w kie­sze­ni jeszcze [...]

dzisiaj, 17:20silvershadow sko­men­to­wał tek­st ujęcie

dzisiaj, 17:15silvershadow sko­men­to­wał tek­st vantablack

dzisiaj, 15:16.Rodia sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 15:15.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 12:38fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dziewiętnas­te

dzisiaj, 11:51JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 11:45JaiTy sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste