Nowe limeryki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane li­mery­ki — zgromadziliśmy 263 limeryki.

Pe­wien pol­ski nsuczyczy­ciel w Pod­go­ricy
Da­wał lek­cje roz­koszy wpierw dziewi­cy
Nie dość że była chętną
To też pojętną
Wnet ciałem wy­wijała niczym kształtność cyrylicy 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 13 września 2018, 14:51

Los rzu­cił księcia z baj­ki na Radziechowy-Wieprz
W co nie uwie­rzył żaden tu­tej­szy wiep­rz ni jeż
A on całował księżniczki do życia budził
Wizją kon­korda­towe­go ślu­bu łudził
Wianek po wian­ku na grochu ziar­nku roz­dziewiczył je 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 6 września 2018, 08:35

Jed­ne­go ra­zy dziew­czę w Rab­ce Zdrój
Ześwi­rowało że nap­rawdę ład­ny c.uj
Bujnęło się w łysych psach
Że szach i mat
Aniołowi stróżowi za­dał le­lek kozodój 

limeryk • 6 września 2018, 08:32

Pew­na je­dynaczka z miej­sco­wości Gębor
Za­miast czy­tać poez­ji splendor
W szał fochów wpadała
Dziadków wkurzała
Bab­cia do tra­dyc­ji wróciła spuszczając bacho­rowi wpier.ol 

limeryk • 6 września 2018, 08:27

Gdzieś w Pol­sce w Sta­rej Rzepce
Bab­cia Ja­ga piw­sko chłepce
Przes­trze­nią bez zębów
Pełną marzeń kłębów
A na przyczepkę jur­ny dziadek by jeszcze 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 6 września 2018, 08:24

Czwar­te­go września we wsi Jeleśnia
Pe­wien pra­wiczek w kro­ku spleśniał
Od nad­miaru mrocznych snów
W których brakło wdów
Zaś czter­naste­go września padła fes­tung Września 

limeryk • 6 września 2018, 08:20

Pe­wien cny pit­bull z Twardorzeczki
Go­tował się do yorków cieczki
Żeby szyb­ciej było potem
Pod­kop już pod płotem
Start a na me­cie zak­leszczon z yorką dog niemiecki 

limeryk • 6 września 2018, 07:53

Pew­na dziewo­ja w Międzyborzu
Biegła jak ją Bóg stworzył
Cyc­ki miała szpetne
Jak­by wielodzietne
Alem pier­dyknął li­mery­ka alem zahitorzył 

limeryk • 6 września 2018, 07:49

Czte­ry pro­fesor­ki z Górnej Grupy
Uwiel­biały po­cie­szać trupy
Wyczy­niały z tru­pem cuda
Na­wet co umarł na udar
Nie je­den więc wstał i włożył zmar­twychwsta­nia buty 

limeryk • 1 września 2018, 14:19

Do pod­pszczyńskiej miej­sco­wości Piasek
Przy­jechało sześć na­palo­nych lasek
By­wały dni proszę taty
Że jechały na trzy baty
A che­rubi­nek w ba­roku to aniołek grubasek 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 1 września 2018, 14:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 23:27scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:50Fallina do­dał no­wy tek­st Pożegnanie

wczoraj, 20:58szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:08piórem2 do­dał no­wy tek­st Kiedy nie nasz cza­su [...]

wczoraj, 20:01scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:55piórem2 sko­men­to­wał tek­st W kra­ju co­raz mniej [...]

wczoraj, 19:52Cris sko­men­to­wał tek­st Przeważnie by­wa tak; cze­go chce­my [...]

wczoraj, 19:50Kedar do­dał no­wy tek­st Wystarczy. Cza­sami spoj­rzeć w [...]

wczoraj, 19:12finezja do­dał no­wy tek­st Gdzie pożąda­nie miej­sce so­bie mości, tam [...]

wczoraj, 18:58danioł do­dał no­wy tek­st jeżeli poz­wo­lisz so­bie w [...]